SOUTĚŽ S KNIHOZEMÍ  –  PRAVIDLA

Pořadatel a organizátor soutěže:

Albatros Media a.s., Na Pankráci 30/1618, 14000 Praha 4, IČ 283 77 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14206.

Název soutěže:

Vyhrajte knížku Vlak do Zázračných světů

Místo konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky, a to prostřednictvím webových stránek umístěných na adrese www.knihozem.cz.

Trvání soutěže:

Soutěž trvá od 09.07. do 31.07.2019.

Pro koho je soutěž určena
Soutěž je určená pro fyzické osoby starší než 13 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.

Zadání soutěže

Odpovězte prostřednictvím formuláře na soutěžní otázku. KNÍŽKU VYHRÁVÁ 333., 555. a 777.  SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ. V případě, že se nesejde dostatek zaregistrovaných správných odpovědí, vyhrávají poslední registrovaní, kteří odpověděli správně na soutěžní otázku.

Do soutěže se můžete registrovat opakovaně každý den znovu a zvýšit tak své šance na výhru. Platí však pravidlo, že v jeden den je možná registrace z jedné emailové adresy pouze jedenkrát. 

Výhra

Soutěžíme o 3 výtisky knížky Vlak do Zázračných světů.

Vítězové

Vítězové budou o své výhře informováni do 3 pracovních dnů e-mailem z adresy knihozem@albatrosmedia.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Účastí v soutěži nám, jako pořadateli, udělujete ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v případě zapojení se na webových stránkách: e-mailové adresy.

2. Účastí v soutěži nám udělujete souhlas s tím, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem vyhodnocení soutěže a výběru a kontaktování výherců.

Když v naši soutěži vyhrajete, udělujete nám svojí účastí v soutěži dále souhlas s tím, abychom:

 • zpracovávali vedle Vašich osobních údajů také adresu a telefonické spojení za účelem zaslání výhry.
 • zveřejnili jméno, příjmení a město původu výherce v seznamu výherců soutěže na webové stránce.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno námi jako pořadatelem soutěže. Osobní údaje však pro naši společnost mohou zpracovávat jiní zpracovatelé – poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, s kterými naše společnost spolupracuje a má s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.

4. Všechny výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně a mohou být kdykoli písemně odvolány zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: gdpr@albatrosmedia.cz nebo zasláním dopisu, na naši adresu Albatros Media a.s., Na Pankráci 30,140 00 Praha;

5. Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání soutěže a následně do 3 roky od jejího skončení.

6. Účastí v soutěži potvrzujete, že:

 • berete na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • právo namítat,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ostatní podmínky soutěže:

 1. Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který je umístěn v soutěžním postu.
 2. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. Výhry není možné reklamovat.
 3. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím e-mailu uvedeného v bode 7 tohoto odstavce nebo dopisu na adresu sídla pořadatele během trvání soutěže a nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.
 4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby, jejichž soutěžní příspěvky jsou v rozporu s právními předpisy, a/nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.
 5. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a rovněž osoby jemu blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
 6. Výhry nejsou převoditelné na jiné osoby.
 7. Pro informace k soutěži, podávaní námitek a komunikaci s účastníky soutěže slouží e-mailová adresa: knihozem@albatrosmedia.cz

 

V Praze dne 09. 07. 2019

Pošta z Knihozemě

Zdá se vám obtížné zorientovat se v široké nabídce dětských knih? Chcete svým dětem vybrat vždy kvalitní knihu, která je zaručeně potěší? Odebírejte Poštu z Knihozemě! Čeká vás pravidelná dávka těch nejzajímavějších tipů z knižních novinek pro děti a mládež, informace o akcích i aktuální zprávy z Knihozemě.

Chcete dostávat informace o novinkách, soutěžích a o tom, co se děje v Knihozemi?

Přihlaste se k odběru, ať vám nic neuteče.